Reklamační řád pro spotřebitele

obchodní společnosti Konopný táta s.r.o.,


se sídlem U Skleníků 1395/1a, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, IČO: 07481900, zapsané u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 75966, kterou zastupuje Ing. Jiří Nutil, jednatel
pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese: https://www.konopnytata.cz.

 

To nejdůležitější z reklamačního řádu:

  • Pokud zjistíte vadu zboží do 24 měsíců od jeho převzetí, podívejte se do bodu 8.
  • Při převzetí zboží si zkontrolujte, zda je zásilka v pořádku. Pokud není, sepište s přepravcem zápis o škodě. Jedná se o nejjednodušší způsob vyřízení reklamace poškozené zásilky, zásilka nám bude přepravcem obratem vrácena a vám bude zaslána zásilka nová.
  • Reklamace vyřizujeme co nejdříve, nejpozději do 30 dnů.

 

Kde je možné vytknout vady zboží?

  1. Konopný táta s.r.o., U Skleníků 1395/1a, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov
  2. Můžete nás také kontaktovat na email info@konopnytata.cz nebo naši zákaznickou linku +420 602 510 381. Dohodneme se na způsobu vrácení zboží.

 

1. ÚVODNÍ ČÁST


1.1 Kdo je prodávající? Tento reklamační řád platí pro zboží dodávané společností Konopný táta s.r.o., se sídlem U Skleníků 1395/1a, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, společnost zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle: C vložka: 75966 u Krajského soudu v Ostravě, kterou zastupuje Ing. Jiří Nutil, jednatel, IČO: 07481900 (dále jen „Konopný táta s.r.o.“ nebo také „my“).

1.2 Reklamační řád je součástí VOP. Tento reklamační řád tvoří nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek společnosti Konopný táta s.r.o. pro internetový obchod dostupný na https://www.konopnytata.cz/.

1.3 Reklamační řád je určený pouze pro zákazníka spotřebitele. Reklamační řád je určený pouze pro zákazníka spotřebitele. Zákazníkem, který je spotřebitel, se rozumí každý člověk (fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá s námi smlouvu, nebo s námi jinak jedná (dále jen také jen „spotřebitel“).

1.4 Vadné plnění. Reklamační řád společnosti Konopný táta s.r.o. se použije pro úpravu práv a povinností při uplatňování práv z vadného plnění u prodeje zboží mezi námi jako prodávajícím a zákazníkem jako kupujícím (dále jen „zákazník“ nebo také „vy“), včetně práv z případné smluvní záruky.

1.5 Co najdete v reklamačním řádu? Reklamační řád dále informuje spotřebitele o podmínkách, způsobu a možnostech uplatnění reklamace vadného či jinak poškozeného zboží. Práva a povinnosti stran jsou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen “občanský zákoník”) a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Pro případ, že se jedná o práva ze smluvní záruky, řídí se vzniklé vztahy konkrétními záručními podmínkami.

2. V JAKÝCH PŘÍPADECH MÁME ODPOVĚDNOST ZA VADU ZBOŽÍ A V JAKÝCH PŘÍPADECH NAOPAK NEMÁME ODPOVĚDNOST ZA VADU ZBOŽÍ

2.1 Jaké má mít naše zboží vlastnosti v okamžiku jeho převzetí? Odpovídáme zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídáme zákazníkovi, že v době, kdy věc převzal,

2.1.1 zboží odpovídá vlastnostem a funkčnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které jsme my, nebo výrobce popsali nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

2.1.2 se zboží hodí k účelu, který pro její použití uvádíme nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

2.1.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením dohodnutého stranami, nebo provedení dohodnutého vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle dohodnutého vzorku nebo předlohy,

2.1.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

2.1.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.2 Předpoklad, že je zboží vadné. Pokud se vada projeví v průběhu dvanácti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, neprokážeme-li opak.

2.3 Za jaké vady neodpovídáme? Neodpovídáme zákazníkovi za vady v těchto případech:

2.3.1 je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,

2.3.2 vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci,

2.3.3 je způsobena zákazníkem a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem zákazníka či mechanickým poškozením, to vše v podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, jinými vlivy prostředí a je takto přímo námi nebo výrobcem určeno, anebo to vyplývá z právních předpisů,

2.3.4 zboží, které bylo zákazníkem upraveno a vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

2.3.5 používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno, anebo vyplývá z právních předpisů,

2.3.6 vada vznikla v důsledku vnější události mimo náš vliv (např. živelná událost).

 

3. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA SOUVISEJÍCÍ S PŘEVZETÍM ZBOŽÍ

3.1 Překontrolujte, obsah našeho balíčku. Zákazník je povinen zboží při jeho převzetí zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech (zejména zda zákazník obdržel správný druh zboží, zda má zboží ujednanou jakost, zda zboží ve svém balení obsahuje vše, co podle návodu obsahovat má).

3.2 Kdy nebudete moci zboží reklamovat. Nepřísluší Vám práva z vadného plnění, pokud se jedná o vadu, kterou:

3.2.1 jste museli s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření kupní smlouvy, nebo

3.2.2 pokud je zboží předáno později než při uzavření kupní smlouvy, pak přímo při jeho převzetí, nebo

3.2.3 pokud jste před převzetím zboží věděli, že zboží má vadu, nebo

3.2.4 pokud jste vadu sami způsobili.

4. POKUD BYLO ZBOŽÍ POŠKOZENO BĚHEM PŘEPRAVY

4.1 Kontrola obalu před převzetím zboží. Při převzetí zásilky od doručovatele zkontrolujte neporušenost obalu. Převzetím zásilky potvrzujete, že jste zásilku převzali bez zjevných vad. Pokud je obal poškozený, sdělte tuto skutečnost přímo přepravci a sepište zápis o škodě. Zásilku si ponechá doručovatel. Jedná se o nejjednodušší způsob vyřízení reklamace poškozené zásilky, zásilka nám bude přepravcem obratem vrácena a vám bude zaslána zásilka nová.

4.2 Zjistíte, že bylo zboží poškozeno až po rozbalení balíčku. Jak postupovat? Pokud zjistíte, že obsah zásilky je poškozený až po jejím převzetí a rozbalení, informujte nás ihned po převzetí, nejpozději do pěti (5) dnů od převzetí zásilky, a to prostřednictvím reklamačního formuláře. Uveďte v něm číslo objednávky, nejlépe i číslo zásilky, (přímo na štítku na zásilce) e-mail, ze kterého jste zboží objednávali a seznam poškozeného zboží. Prosím vezměte na vědomí, že pokud reklamaci oznámíte šestý (6) a následující den od převzetí zásilky, nebude s velkou pravděpodobností taková reklamace uznána přepravcem. Nám v důsledku vaší pozdní reklamace poškozené zásilky může vzniknout škoda (poškozená zásilka nebude proplacena přepravcem pro vaši pozdní reklamaci), takto vzniklou škodu jsme oprávněni po vás vymáhat. Zásilku uchovejte a proveďte její fotodokumentaci (aby bylo zřetelně vidět poškozené zboží, obal, výplň).

4.3 Jaký bude postup, až nám vše oznámíte? Po vyplnění reklamačního formuláře poškozené zásilky obdržíte potvrzení na váš e-mail. Můžete nás kdykoli telefonicky kontaktovat na telefonním čísle +420 602 510 381, nebo na e-mailu info@konopnytata.cz, abyste si ověřili, že již probíhá vyřizování reklamace.

5. POKUD JSTE OBDRŽELI ŠPATNĚ ZASLANÉ ZBOŽÍ

5.1 Jak postupovat a co od vás budeme potřebovat vědět? V případě, že jste obdrželi špatně zaslané zboží, nesprávné množství či jiné barevné provedení apod., kontaktujte např. pomocí reklamačního formuláře, který odešlete na e-mail na info@konopnytata.cz. Napište nám číslo objednávky a popište vzniklou chybu. Snažíme se předcházet takovým chybám, pečlivě kontrolujeme odeslané zboží.

5.2 Co bude probíhat potom? Po vyplnění a odeslání reklamačního formuláře obdržíte potvrzení na váš e-mail. My vše co nejrychleji zkontrolujeme a budeme vás kontaktovat, abychom dohodli další postup.

6. ZJIŠTĚNÍ VADY ZBOŽÍ V DOBĚ 24 MĚSÍCŮ OD JEJÍHO PŘEVZETÍ

6.1 Kdy reklamovat vadné zboží. Právo z vady zboží (reklamovat jej) jste povinen u nás uplatnit ihned, bez zbytečného odkladu poté, co se vada objevila.

6.2 Co se bude dít po uplynutí 24 měsíců? Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se u spotřebního zboží vyskytne, v době 24 měsíců od převzetí. Po marném uplynutí této lhůty právo z vady zboží u nás uplatnit nelze. Tato lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou nemohl zákazník zboží používat, jelikož bylo v procesu oprávněné reklamace.

6.3 Zákazník je oprávněn vytknout vady, které se u spotřebního zboží vyskytne, v době 24 měsíců od převzetí s VÝJIMKOU zboží, u něhož je na obalu, etiketě, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít (tj. minimální trvanlivost / spotřebujte do), použijí se ustanovení o záruce za jakost (smluvní záruka).

6.4 Dobu pro uplatnění práva z vad. Dobu pro uplatnění práva z vad nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání může zboží vydržet, vzhledem ke svému charakteru, vlastnostem, danému účelu a vezmeme-li v úvahu také rozdílnost v intenzitě jeho používání.

6.5 Jak vytknout vady? Za účelem uplatnění práv z vad zboží zákazník vyplní a odešle reklamační formulář, v něm uvede zejména

6.5.1 typ zboží;

6.5.2 objednací, případně sériové číslo výrobku;

6.5.3 údaj, zda je vada uplatněna v zákonné lhůtě pro uplatnění práv z vadného plnění;

6.5.4 popis toho, jak se vada projevuje;

6.5.5 zvolený způsob vyřízení reklamace, přičemž zvolený způsob vyřízení reklamace není zákazník oprávněn změnit bez našeho předchozího souhlasu;

6.5.6 svou identifikaci a kontakt (telefon, e-mail) nezbytný k vyřízení reklamace.

6.6 Potvrdíme přijetí reklamace. Po vyplnění formuláře na uplatnění práva z vad zboží od nás obdržíte na váš e-mail potvrzení o jeho přijetí. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy přijmeme vaši reklamaci.

6.7 Kde můžete zboží reklamovat. Právo z vady zboží můžete uplatnit také osobně v místě expedice e-shopu Konopný táta s.r.o. v ulici U Skleníků 1395/1a, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov v provozní době 9:00 - 14:30 v pracovních dnech. Na místě bude mezi zákazníkem a naším pracovníkem vypsán reklamační formulář. V něm zákazník uvede popis vady (důvody reklamace) a požadovaný způsob vyřízení reklamace (uplatněné právo z vadného plnění), svou identifikaci a kontaktní údaje (telefon, e-mail).

6.8 Přiložení dokladů. K reklamovanému zboží je zákazník povinen přiložit (kopii) dokladu o zaplacení (daňový doklad) a údaje z vyplněného on-line reklamačního listu (popis vad, požadovaný způsob vyřízení reklamace a kontaktní údaje zákazníka).

6.9 Dodání reklamovaného zboží zpět prodávajícímu. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamované zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Jsme oprávněni odmítnout převzít k reklamačnímu vyřízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.

6.10 Kdo nese náklady na dopravu reklamovaného zboží? Pokud požadujete odstranění vady (oprava nebo dodání nového zboží nebo jeho části) neseme náklady na dopravu reklamovaného zboží zpět k nám my. Po předchozí dohodě s Vámi zajistíme dopravu reklamovaného zboží k nám, a to buď zasláním štítku pro vrácení zboží nebo zajištěním námi nasmlouvaného dopravce . Prosím vezměte na vědomí, že reklamované zboží zaslané na dobírku a/nebo jiným způsobem na naše náklady, nebude z naší strany přebráno a bude vám vráceno zpět na vaše náklady.

6.11 Potvrzení o přijetí reklamace. Po obdržení reklamovaného zboží vám bude zasláno potvrzení o přijetí reklamace a jejím obsahu na vámi určenou e-mailovou adresu. Po přijetí reklamovaného zboží je provedeno bezodkladně posouzení vady a sdělení výsledku posouzení oprávněnosti reklamace zákazníkem nejpozději do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

6.12 Uzavření reklamačního procesu. V případě, že bylo reklamované zboží shledáno za vadné, je reklamační proces uzavřen ve lhůtě třiceti (30) dnů od uplatnění práva z vad. Pověřený pracovník může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší. Jsme povinni si od vás vyžádat doplnění podkladů v nejkratší možné lhůtě.

6.13 Když zboží není shledáno jako vadné. V případě, že zboží nebylo shledáno jako vadné, budete o tom informováni za účelem dosažení individuálního postupu.

7. ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE

7.1 Co ovlivní mé možnosti. Budete mít právo žádat odstranit vzniklou vadu. Podle své volby můžete vybrat:

7.1.1 opravu věci;

7.1.2 dodání nové věci; nebo

7.1.3 dodání chybějící části.

Z Vaší strany by to neměl být nepřiměřený požadavek. Pokud bude pro nás oprava věci představovat značné obtíže nebo to nebude přiměřený požadavek s ohledem na hodnotu věci a význam vady, sdělíme Vám to. Stejně tak budeme postupovat pokud vyhodnotíme Váš požadavek dodání nové věci jako nepřiměřený vzhledem k vadě zboží nebo hodnotě zboží.

7.2 Pokud se bude jednat o podstatné porušení kupní smlouvy. Pokud vada bude představovat podstatné porušení kupní smlouvy, budete mít právo odstoupit od kupní smlouvy nebo žádat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží.

7.3 Kdy bude možné žádat vrácení kupní ceny? V některých situacích bude možné odstoupit od kupní smlouvy a žádat vrácení kupní ceny. Nebude to možné v situaci, kdy vada zboží nebude významná. Jaké budou situace, kdy můžete odstoupit od kupní smlouvy a žádat vrácení kupní ceny:

7.3.1 odmítneme odstranit vadu zboží nebo jsme tuto vadu neopravili v přiměřené lhůtě;

7.3.2 z našeho prohlášení nebo z jiné okolností bude zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího;

7.3.3 vada zboží se projeví opakovaně; nebo

7.3.4 se jedná o podstatné porušení kupní smlouvy.

7.4 Kdy dále bude možné žádat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží? V některých situacích budete moci dále žádat přiměřenou slevu z kupní ceny. Nebude to možné v situaci, kdy vada zboží nebude významná. Jaké budou situace, kdy můžete žádat přiměřenou slevu z kupní ceny?

7.4.1 odmítneme odstranit vadu zboží nebo jsme tuto vadu neopravili v přiměřené lhůtě;

7.4.2 z našeho prohlášení nebo z jiné okolností bude zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího;

7.4.3 vada zboží se projeví opakovaně; nebo

7.4.4 se jedná o podstatné porušení kupní smlouvy.

7.5 Vy nám sdělíte způsob vyřízení reklamace. Pokud ne, doptáme se Vás. Máte povinnost nám sdělit, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůžete změnit bez našeho souhlasu; to neplatí v případě, že budete žádat opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

7.6 Vrácení původního zboží. Při vyřízení reklamace dodáním nové zboží jste nám povinni vrátit zboží původně dodané (nedohodneme-li se jinak).

8. UKONČENÍ REKLAMACE

8.1 Pokud jste reklamovali zboží osobně na naší prodejně. Po vyřízení uplatněné reklamace budete vyrozuměni o ukončení reklamace, a to telefonicky, prostřednictvím SMS, nebo e-mailem a budete vyzváni k převzetí reklamovaného zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne kdy jste byli o jejím vyřízení informováni. Pokud si budete přát zaslat zboží po reklamaci k Vám domů, zajistíme to na naše náklady. Případně Vám odůvodníme zamítnutí reklamace.

8.2 Pokud jste nám zboží k reklamaci poslali. Pokud nám bylo reklamované zboží zasláno k reklamaci dopravcem, bude po jejím vyřízení automaticky zasláno na Vaši adresu, kterou jste nám sdělili. Případně odůvodníme zamítnutí reklamace.

8.3 Pokud vracíme kupní cenu. V případě, že reklamace je uznána jako oprávněná a Vy oprávněně požadujete jako způsob vyřízení reklamace vrácení kupní ceny, zašleme Vám bezhotovostně zaplacenou kupní cenu zpět na bankovní účet, který nám sdělíte, a to bez zbytečného odkladu.

8.4 Povinnost při převzetí reklamovaného zboží. Máte povinnost převzít reklamované zboží nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne, kdy jste byl o jejím vyřízení vyrozuměn. Po uplynutí této lhůty jsme oprávněni účtovat poplatek za uskladnění zboží  ve smyslu § 2120 odst. 1 v souvislosti s § 2159 odst. 2 občanského zákoníku. Denní poplatek za uskladnění je účtován ve výši 10 Kč.

8.5 Převzetí reklamovaného zboží. Pokud si nevyzvednete zboží z vyřízené reklamace do šesti (6) měsíců ode dne, kdy jste byl o vyřízení informován, vyhrazujeme si právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

8.6 Prodej nevyzvednutého zboží. Máte dále povinnost při převzetí zkontrolovat kompletnost reklamovaného zboží, zejména že zásilka se zbožím obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.

9. ZÁVĚREČNÁ ČÁST

9.1 Práva se zákona. Práva zákazníka vyplývající ze zákona nejsou tímto reklamačním řádem dotčena.

9.2 Platnost. Tento reklamační řád (určený pouze spotřebitelům) je platný od 5. 1. 2023 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.

 

Dále si můžete přečíst Obchodní podmínkyPodmínky ochrany osobních údajů, Formulář odstoupení od smlouvy

nebo

Tlačítko_Prozkoumat nabídku